skip to Main Content
武当气功十八功

这图片为刘教授表演武当气功十八功在郑州市2006年。原图这堪萨斯城市1998年排了对我们第一行武当气功书。这是第一次排分析的图为每个十八功。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 01 Extreme Emptiness

1. 无极功

无极功法合乾坤,
浑然无物顶头悬。
意在劳宫提涌泉,
虚心实腹气腾然。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 02 Push Mountain

2. 推山功

推山气息聚丹田,
出纳运化不变颜。
三焦畅通气无阻,
健体护身保真元。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 03 Wild Goose Flying

3. 雁飞功

大雁展翅意凌空,
鸿雁落地内丹功。
气贯双臂提双踵,
飞上落下悄无声。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 04 Diagonal Flying

4. 鹤拗功

白鹤功练人长寿,
拗翔体如微微风。
大千世界出尘看,
心田自有灵息通。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 05 Supporting Heaven

5. 托天功

托天提鼎在脊端,
恍惚中间意念专。
玄祖稳坐金顶宫,
虚无里面固金丹。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 06 Yin and Yang

6. 两仪功

两仪功法阴阳分,
我自忘气精神臻。
丹气有象从南转,
精气天涯向北辰。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 07 Turning Palm

7. 四象功

阴阳两仪四象生,
炼神还虚理自醒。
要知药火功夫处,
气足神全丹道成。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 08 Ward Off Pull Down

8. 棚捋功

棚捋功法正而奇,
升清降浊调呼吸。
刚柔相济气通天,
浪峰涛山只等闲。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 08 Ward Off Pull Down

9. 琵琶功

三弹琵琶分两边,
阴阳变化理自然。
意气君来骨肉臣,
天精地灵补元丹。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 09 Strum the Lute

10. 抖翎功

运气聚敛汇丹田,
抖翎两翅意外漫。
要认其中玄秘处,
提肛踵息是真传。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 11 White Ape

11. 白猿献果功

白猿承浆奉仙果,
老君赐丹在炉前。
种瓜种豆非枉然,
外伸内收自成仙。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 12 Red Phoenix

12. 丹凤朝阳功

丹凤朝阳气通天,
肩松肘坠辩阴阳。
呼吸行功和术数,
百年长寿乐安康。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 13 Stirring the Grass

13. 拨草寻蛇功

腋底藏花不为奇,
左摆右扣乃为宜。
拨草寻蛇右兮左,
意气相随固根基。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 14 Dragon and Tiger

14. 龙虎相交功

西山白虎放颠狂,
东方青龙不可当。
龙虎相交金合木,
性情自伏而成丹。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 15 Coiling Snake

15. 蛇盘功

蛇盘功叠系一根,
鼻端细息似绵锦。
炼成百宝如意丹,
以精化气气养身。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 16 White Snake

16. 白蛇吐芯功

白蛇吐芯气内守,
用功用意摇摆头。
滔滔江河归大海,
以静待动妙悠悠。

Prof. Liu showing Wudang Qigong 17 Leopard Climbs a Tree

17. 狸猫上树功

狸猫上树气沟通,
表里上下劲无穷。
漫云肾气生人体,
还要后天精气充。

Prof. Liu showing WudangQigong18 Pay Homage

18. 群峰朝顶功

七十二峰拜金顶,
三十六崖力补坤。
丹田炼成长生宝,
万两黄金不与人。

出版人: 01月09日2013年

Back To Top